ANNI (KOCI) KALLFA

Fusha e Konsulences: 

Znj. Ani (Koci) KALLFA ka ndjekur ciklet e meposhtme arsimore:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Bioteknologjisë
Ne perfundim te studimit te doktoratures në profilin bioteknologji bimore me titull "Karakteristikat spektrale të fitoplanktonit dhe varësia reciproke nga nefaktorët mjedisorë dhe eutrofikimi"
Master Shkencor i Nivelit te Dyte, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Biologjisë, Drejtimi Zoologji
Master of Environmental Sciences and Policy, Central European University (CEU), Budapest, Hungari
PËRVOJË PUNËSIMI
Fondi Shqiptar i Zhvillimit Tetor 2009 – në vazhdim
Njësia e Mjedisit
Përgjegjëse e Njësisë së Mjedisit (Qershor 2010-vazhdim)
- Sigurimi i plotësimit të kritereve për mbrojtjen e mjedisit gjatë zbatimit të projekteve të përmirësimit të infrakstrukturës (rehabilitimi i rrugëve, ujësjellësve ruralë e projekte të tjera)
 UNEP/GEF: Maj 2006 – Dhjetor 2007
Koordinatore Kombëtare
Projekti (Forcimi i Kapaciteteve për Pjesëmarrje të Efektshme në Mekanizmin e Shkëmbimit të Informacionit për Biosigurinë", projekt i financuar nga UNEP/GEF dhe i zbatuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
 ECAT Tirana, UNICEF, etj
 PËRVOJË MËSIMDHËNIE si pedagoge e jashtme ne:
Fakultetin e Shkencave natyrore, departamenti i bioteknologjise dhe i kimise, ne Universitetin Bujqesor te Tiranes, ne Universitetin Politeknik-lenda vleresim i ndikimit ne mjedis, ekologji, etj.
 Eksperte Vlerësimi të Ndikimit në Mjedis dhe Auditim mjedisor me 09.09.2004, Vendimi Nr. 11, Nr. 068 Regj. . Hartuar raporte te vleresimit te ndikimit ne mjedis dhe aplikuar ne menyre frekuente per leje mjedisore per aktivitete te ndryshme.

Certifikuar për « Internal Auditor, ISO 14001 " , nga TÜV Austria Hellas/Albanian Branch,
 Kurs trainimi: Central European University-Summer University, Budapest, Hungari
Planifikimi mjedisor dhe rajonal i transportit Korrik 2002
(Organizuar në bashkëpunim me REC Budapest , sekretariati i iniciativës së Sofies për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

 

Nje CV te plote e gjeni ketu!