Management Consulting Essentials - Training course, 3 - 6 June 2019

 

Më shumë informacion mbi këtë trajnim do të gjeni në Ftesën për Pjesëmarrje.

Për t'u bërë pjesë e tij mund të aplikoni duke plotësuar Formularin e Aplikimit.