Konsulencë Mjedisore

 

Anëtarët që ofrojnë shërbime në këtë fushë shpesh ofrojnë forma të këshillimit për përputhshmërinë, në të cilat konsulenti siguron që klienti të mbajë një masë të përshtatshme të përputhshmërisë me rregulloret e mjedisit. Këta konsulentë përfaqësojnë ata që hyjnë në fushë nga ana e industrisë, dhe ata që hyjnë në fushë nga ana mjedisore.

Këshilltarët mjedisorë punojnë në një larmi fushash shumë të gjerë.
Ata sigurojne vlerësimet te rrezikut ne industri te ndryshme duke beret e mundur edhe monitorimin e ndotesve dhe siguruar perputhshmerine ligjore perkatese. Ata konsultojne lidhur me ndertimin , auditimin, trajnimin certifikimin kundrejt kerkesave te familjes mjedisore te standarteve ISO 14000 dhe ate lidhur me te ISO 50000 qe trajton specifikisht ceshtje te menaxhimit te Energjise.