Konsulencë për Turizëm

 

Anëtarët që ofrojnë shërbime në këtë fushë ofrojnë këshilla për ndërtimin e kapaciteteve gjatë punës në fushën e zhvillimit të industrisë së turizmit.

Funksioni kryesor është zhvillimi dhe zgjerimi i lehtësive dhe shërbimeve me qëllim zhvillimin e një industrie të qëndrueshme të turizmit.

Këto objektiva arrihen duke ofruar shërbime këshilluese për ndërmarrjet e turizmit për zhvillimin, përmirësimin dhe zgjerimin e tërheqjeve të turizmit dhe lehtësirave të shërbimeve, duke ofruar këshilla dhe konsultime për klientët që kanë vështirësi financiare dhe duke ndihmuar menaxhimin me zhvillimin dhe shpërndarjen e programeve të trajnimit të fuqisë punëtore për industrinë e turizmit.