Paketa e aplikimit per anetaresim

Procesi I aplikimit prane ACN kalon ne hapat e meposhtme:

 1. Konsulenti/kompania konsulente shpreh interesin per tu bere pjese e ACN
 2. Per te aplikuar per anetarësim, shkarkon dokumentat ë Paketës së Aplikimit si më poshtë :
  1. Kodi i Etikës
  2. Formulari i Aplikimit për Anëtarësim
  3. Formulari per Web
 3. Konsulenti pasi I shqyrton, i plotëson dhe bie dakort me to nëpërmjet firmosjes se tyre, dhe më pas i dergon prane Sekretariatit të ACN
  1. në formë elektronike tek: office@albconsulting.org
  2. ose te printuara ne adresen: Albanian Consulting Network ACN; Rruga Hamid Shijaku, 6/3; Tiranë, Shqipëri
 4. Aplikimi shqyrtohet nga Bordi drejtues dhe konsulentit i dergohet konfirmimi
 5. Realizohet pagesa e kuotes se anetaresimit
 6. Urime, Konsulenti eshte pjese e ACN
 7. Cdo vit kalendarik, rinovohet kuota e anetaresimit

Ju faleminderit!